Home Istorija Lietuvos istorija
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje (1569-1795) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Eugenijus Manelis   
Penktadienis, 22 kovas 2013 08:46

 1 tema.Lietuva Jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybes sudėtyje. LDK XVI a.   antrojoje -XVII a. pirmojoje pusėje.

Stepono Batoro valdymas. Vidaus ir užsienio politika. Karai su Maskva. III Lietuvos statutas - valstybės suverenumo sargas. Kultūrinė Lietuvos ir Lenkijos bajorijos asimiliacija. Karai su Švedija ir Rusija XVII a. pradžioje. Bajorų anarchijos stiprėjimas Vazų valdymo laikais.

 

Stepono Batoro valdymas.

 

Videoteka

 

Laiko ženklai. Steponas Batoras ir jo epocha

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/14589

 

Šaltiniai

 

Karaliaus Stepono Batoro privilegijos Vilniaus Universitetui

http://www.mdl.lt/wp-content/upload/rabikauskas-privilegijos.pdf

 

Straipsniai

 

M Kastytis Antanaitis Lietuvos kariuomenė Livonijos karo kampanijose 1578-1581 m.

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1392-6489.V_20.PG_50-100/DS.002.

0.01.ARTIC

 

 

M Algirdas Baliulis Merkinės magistrato veikla XVI a. pabaigoje–XVII a. I pusėje

http://archive.minfolit.lt/arch/11501/11630.pdf

 

P Bekešo kalva

http://www.vilniauspilys.lt/bekeso15

 

Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius

http://www.icoins.eu/steponas-batoras-1576-1586.html

 

M Vydas Dolinskas Kardinolas kunigaikštis Jurgis Radvila (1556-1600)

http://ldmuziejus.mch.mii.lt/Naujausiosparodos/kardinolas_jurgis_radvila.htm

 

P Giedrius Grabauskas-Karoblis, Steponas Batoras – valdovas, apgynęs ir sustiprinęs valstybę

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/03/05/zvil_01.html

 

M LDK numizmatika po Liublino unijos 1569 m. (Steponas Batoras, Zigmantas III Vaza)

http://www.lnm.lt/virtualios-parodos/ldk-numizmatika/149.html?task=view

 

P Oginskis Bohdanas

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskis_Bohdanas

 

M Raimonda Ragauskienė. Vengrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Aleksandro Jogailaičio ir Stepono Batoro laikais (1492–1586 m.)

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=59

 

M Eduardas Remecas XVI a. Monetų apyvarta dabartinės Lietuvos teritorijoje

https://docs.google.com/viewer?

 

M Stanislovas Sajauskas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bandomosios monetos

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/DB/LB/LB_pinigu_studijos/Pinigu_studijos_2000_04_05.pdf

 

P Antanas Tyla Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas: XVI amžiaus antroji pusė–XVII amžiaus vidurys

http://www.valdovurumai.lt/muziejaus-veikla/leidiniai/antanas-tyla-lietuvos-didziosios-kunigaikstystes-izdas-xvi-amziaus

-antroji-puse-xvii-amziaus-vidurys#.UTtL81dn3fA

 

 M Antanas Tyla Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas Bogdano Chmelnickio sukilimo pirmaisiais (1648-1649)

http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Lituanistica/L-012.pdf

 

M Antanas Tyla. Verkių mūšis (1658 10 21)

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Lituanistica/Lit71/Lit704.pdf

 

M Antanas Tyla. Vilniaus universiteto profesorių ir studentų elgesio reglamentavimas per 1632 m. bekaralmetį Publikacija

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Lituanistica/Lit_079_087.pdf

 

1579 06 26 Lenkijos karalius, Lietuvos dk Steponas Batoras paskelbė karą Maskvos DK

http://www.delfi.lt/archive/1579-06-26-lenkijos-karalius-lietuvos-dk-steponas-batoras-paskelbe-kara-maskvos-dk.d?id=

22444655#ixzz2N2yO72L1

 

1581 08 26 Pskovo apgultimi užbaigtas Livonijos karas

 http://www.delfi.lt/archive/1581-08-26-pskovo-apgultimi-uzbaigtas-livojinos-karas.d?id=23508577#ixzz2N35792RY

 

1581 09 30 Steponas Batoras paskelbė universalą, pasmerkusį religinės nesantaikos Vilniuje kurstytojus

http://www.delfi.lt/archive/1581-09-30-steponas-batoras-paskelbe-universala-pasmerkusi-religines-nesantaikos-vilniuj

e-kurstytojus.d?id=23892573#ixzz2N2vFzG4Q

 

1581 10 23 karo stovykloje prie Pskovo apibendrinti sėkmingo diversinio žygio į Maskvos DK teritoriją rezultatai

http://www.delfi.lt/archive/1581-10-23-karo-stovykloje-prie-pskovo-apibendrinti-sekmingo-diversinio-zygio-i-maskvos-dk-

teritorija-rezultatai.d?id=24178063#ixzz2N3A2hoP8

 

1586 12 12 mirė Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras

http://www.delfi.lt/archive/1586-12-12-mire-lenkijos-karalius-lietuvos-didysis-kunigaikstis-steponas-batoras.d?id=26489

631#ixzz2N2uvArqq

 

P Rasa Varsackytė  Jėzuitų ordinas Lietuvoj

http://www.suduvosgidas.lt/get.php?f.60991

 

M Darius Vilimas Kauno žemės teismas paskutiniaisiais Stepono Batoro valdymo metais (tematinio tyrimo metmenys)

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=137&ved=0CFkQFjAGOIIB&url=http%3A%2F%2Fww

w.lmaleidykla.lt%2Fojs%2Findex.php%2Flituanistica%2Farticle%2Fdownload%2F2157%2F1048&ei=XjY7UYWIHJOGswbE

zIDABw&usg=AFQjCNHJA6xax7u5yfuJOt30F3w3Yi7KsQ

 

 

III Lietuvos Statutas

 

Šaltiniai

 

1588 m. III LDK statuto dedikacija ir prakalba, L.Sapiega (vietoj įvado į paveldosauginę teisę)

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=883&p_d=9893&p_k=1

 

Straipsniai

P Vytautas Gricius Lietuvos Statutas – iškiliausias LDK teisės paminklas

http://mokslas.delfi.lt/mokslas/lietuvos-statutas-iskiliausias-ldk-teises-paminklas.d?id=57889526#ixzz2N1Rhz3fg

 

M Rūta Kazlauskienė  Teisės skirstymo į viešąją ir privatinę idėja bei jos reikšmė

Lietuvos Statutų sistemai

https://www.google.lt/#q=III+Lietuvos+statutas&hl=lt&ei=Dt86UYaQHorKtAaw5YHYBQ&start=70&sa=N&bav=on.2,or.r_

cp.r_qf.&fp=67941f865e902e6e&biw=1600&bih=757

 

 

 M Rūta Kazlauskienė  Nusikaltimo samprata Lietuvos Statutuose ir corpus juris canonici (lyginamasis aspektas)

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CDEQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww

.mruni.eu%2Flt%2Fmokslo_darbai%2Fjurisprudencija%2Farchyvas%2Fdwn.php%3Fid%3D279311&ei=hts6UYrtCtGSswb

504DoDg&usg=AFQjCNHvwNeg88xMFXi-SPwHQ_vwrngSQQ

 

P Libertas Klimka Pažymint Leono Sapiegos 450 metų sukaktį

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/523.html

 

M Mindaugas Maksimaitis  Istorinės LDK teisės aidas moderniojoje Lietuvos teisėje

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=93&ved=0CDoQFjACOFo&url=http%3A%2F%2Fwww.

mruni.eu%2Flt%2Fmokslo_darbai%2Fjurisprudencija%2Farchyvas%2Fdwn.php%3Fid%3D328355&ei=iuc6UfGNDYnDtAb1w

IGIBg&usg=AFQjCNHMsq2SZSIn3Y8eikc70cnPyLbwKw

 

P Aleksandras Plateris   Lietuvos Statuto sukaktis 1529 – 1979

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=469&Itemid=105

 

P Tarptautinis dėmesys Lietuvos Statutams neslopsta 

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2002-2004/200418/20041802.htm

 

 

Kiti straipsniai

 

M Algirdas Baliulis Asesorių teismo sprendimai dėl bažnyčių turto ir dešimtinės XVII a.

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Lituanistica/Lit64/Lit64_04.pdf

 

M Domininkas Burba Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. Daktaro disertacija.

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20101230_091137-51817/DS.005.0.01.ETD

 

M Domas Būtėnas Upytės pavieto teismai

http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.276

 

P Jolanta Karpavičienė, Kunigaikščių Sapiegų giminė – Lietuvos valstybės pareigūnų istorija

http://pramogos.delfi.lt/kultura/kunigaiksciu-sapiegu-gimine-lietuvos-valstybes-pareigunu-istorija.d?id=57576589#

ixzz2N1nUflf3

 

P Ona Mažeikienė  Zigmanto Vazos Triumfo diena Vilniuje  „Kultūros barai“

http://pramogos.delfi.lt/kultura/zigmanto-vazos-triumfo-diena-vilniuje.d?id=53883287#ixzz2N1a0D0xV

 

Darius Milašius. NusikaltimaiirbausmėsLietuvosDidžiosiosKunigaikštystėsteisėje. Magistro darbas

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20090908_193940-59791/DS.005.1.01.ETD

 

M Grigorijus Potašenko Sentikybė

http://www.ldm.lt/Parodos/Sentikyste.htm

 

Eduardas Remecas. XVI a. monetų apyvarta dabartinės Lietuvos teritorijoje

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/DB/LB/LB_pinigu_studijos/Pinigu_studijos_2002_02_04.pdf

 

Giedrė Sabaitytė Nusikaltimas ir nepakanta XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje  Bakalauro darbas

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20061110_160500-41452/DS.005.0.01.ETD

  

M Giedrė Sabaitytė. Pabėgusių iš dvarų valstiečių „užribiškumo“ problema XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=65

 

M Giedrė Sabaitytė Raganų tapimas „užribio žmonėmis" Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

http://archive.minfolit.lt/arch/24501/24778.pdf

 

M Eugenijus Saviščevas Tarnybininkai XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų (didikų) dvaro socialinėje organizacijoje

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94573&p_k=1

 

M Seimas Abiejų Tautų Respublikoje (XVI-XVIIIa.)

http://www3.lrs.lt/home/w5_viewer/statiniai/seimu_istorija/w5_show-p_r=1004&p_k=1.html

XVII a. monetos

http://lnm.lt/virtualios-parodos/raitelio-simbolis-ldk-monetose/500.html?task=view

 

M Antanas Tyla Gardino konvokacija: Lietuvos iždo ir valstybės gelbėjimas

http://archive.minfolit.lt/arch/13001/13237.pdf

 

1562 10 04 Vilniuje įvyko karalaitės Kotrynos Jogailaitis ir Suomijos kunigaikščio Jono III Vazos vestuvės

http://www.delfi.lt/archive/1562-10-04-vilniuje-ivyko-karalaites-kotrynos-jogailaitis-ir-suomijos-kunigaikscio-jono

-iii-vazos-vestuves.d?id=24177598#ixzz2N1ceDiTd

 

1587 12 27 Krokuvoje Lenkijos karaliumi karūnuotas Zigmantas Vaza

http://www.delfi.lt/archive/1587-12-27-krokuvoje-lenkijos-karaliumi-karunuotas-zigmantas-vaza.d?id=26490767

#ixzz2N1cRjP1t

 

1596 10 09 Bresto sinode buvo paskelbta bažnytinė unija, į istoriją įėjusi Bresto unijos pavadinimu

http://www.delfi.lt/archive/1596-10-09-bresto-sinode-buvo-paskelbta-baznytine-unija-i-istorija-iejusi-bresto-

unijos-pavadinimu.d?id=24177742#ixzz2N1cE9bSk

 

1600 09 17 prasidėjo pirmasis Lietuvos ir Lenkijos karas su Švedija(1600–1629)

 http://www.delfi.lt/archive/1600-09-17-prasidejo-pirmasis-lietuvos-ir-lenkijos-karas-su-svedija16001629.d?

id=23892451#ixzz2N1clZ2yW

1611 06 13 Z.Vazos vadovaujama kariuomenė susigrąžino Smolenską

http://www.delfi.lt/archive/1611-06-13-zvazos-vadovaujama-kariuomene-susigrazino-smolenska.d?id=2244

3153#ixzz2N1csnhQS

 

1612 11 05 Kremliuje kapituliavo Abiejų Tautų Respublikos įgula

http://www.delfi.lt/archive/1612-11-05-kremliuje-kapituliavo-abieju-tautu-respublikos-igula.d?id=25227501#ixzz2

N1cKrSpD

 

1629 09 26 Altmarke (Lenkija) buvo sudarytos 6 metų paliaubos tarp Abiejų tautų Respublikos ir Švedijos

http://www.delfi.lt/archive/1629-09-26-altmarke-lenkija-buvo-sudarytos-6-metu-paliaubos-tarp-abieju-tautu-respublikos

-ir-svedijos.d?id=23892720#ixzz2N1cY7XET

 

M  Artūras Vasiliauskas Valdymo sistemos bruožai  (XVI a . vid – XVIII a . vid .)

http://wwwold.vrm.lt/fileadmin/Padaliniu_failai/Bendrasis_dep/VRistorija/3dalis.pdf

 

M Darius Vilimas LDK pavietų žemės teismų pareigūnai 1566-1588 m. (Pirmoji pavietų bajoriškųjų juristų karta)

http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Lituanistica/L-03-1.pdf

 

M Darius Vilimas Upytės pavieto žemės teismo elitas ir žemės teismo kasdienybė (1566–1588)*

http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.176

 

M Birutė Rūta Vitkauskienė Vilniaus pabūklų liejyklos teritorija (Puškarnia) XVI–XVIII a. šaltiniuose. Istoriniai tyrimai

http://www.istorija.lt/html/mts/mp2/scr/07.htm

 

 

2 tema.Lietuvos ūkinis ir politinis nuosmukis XVII a. antrojoje –XVIII a.    pirmojoje pusėje.

 Rusijos ir Švedijos okupacija XVII a. viduryje, jos padariniai.  1655 m. Kėdainių sutartis su švedais. Jonušas Radvila. Lietuva Šiaurės karo metu. Karo padariniai Lenkijos ir Lietuvos valstybei. Badas, maras.

 

 

Videoteka

 

Būtovės slėpiniai.  Drezdenas Lietuvos istorijoje

 

Būtovės slėpiniai.  Lietuva ir Saksonija. Antra dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13265

 

 

 

Rusijos ir Švedijos okupacija XVII a. viduryje. Okupacijų padariniai

 

 

P Vladas  Terleckas Pamiršti pirmieji masiški Lietuvos žmonių trėmimai ir žudynės

http://www.llks.lt/Terleckas1.htm

 

 

 

1655 m. Kėdainių unija

 

P Kunigaikštis Jonušas Radvila XI

http://www.birzumuziejus.lt/lt/kunigaikstis-jonusas-radvila-xi/map/

 

P Jūratė Nekrašienė  Jonušas Radvila – didysis LDK etmonas

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-11-jonusas-radvila-didysis-ldk-etmonas/92092

 

P Antanas Tyla Parlamentinis Kėdainių unijos pobūdis

http://www.elibrary.lt/resursai/Ziniasklaida/Voruta/Voruta_2005_18.pdf

 

P Petras Juknevičius 1655-ieji Kėdainiuose ,arba kas iš Upytės pavieto tapo išdavikais

http://www.panrs.lt/leidiniai/petras/2007/1655kedainiuose.pdf

 

P Antanas Tyla Kėdainių sutarties (1655 m. spalio 20 d.) iniciatoriui

http://www.reformacija.lt/index.php/naujienos/201-kdaini-sutarties-1655-m-spalio-20-d-iniciatoriui

 

M Antanas Tyla, Vilija Gerulaitienė Jono Kazimiero instrukcija Vilniaus pilies komendantui

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Lituanistica/Lit64/Lit64_10.pdf

 

M Rita Regina Trimonienė. 1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius

http://www.llt.lt/pdf/papile/istorija-inventorius.pdf

 

 

1655 08 17 Kėdainiuose J. Radvilos vadovaujama dalis Lietuvos bajorijos atstovų pasirašė pasidavimo Švedijos karaliaus globai aktą

http://www.delfi.lt/archive/1655-08-17-kedainiuose-j-radvilos-vadovaujama-dalis-lietuvos-bajorijos-atstovu-pasirase

-pasidavimo-svedijos-karaliaus-globai-akta.d?id=23508042#ixzz2N19sXpMl

 

 

3 tema. XVIII a. 7-8-ojo  dešimtmečio permainos.

Pastangos reformuoti visuomenę  ir valstybę.  Naujų  ūkinių santykių formavimasis. Vidaus ir užsienio reakcija. Baro konfederacija. Pirmasis Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimas.

 

 

Straipsniai

 

M Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. 1769 m. įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas? Istoriografinių tradicijų sankirtos

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=421

 

P Baro konfederacija – pirmas Lenkijos ir Lietuvos išsivadavimo bandymas

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-04-baro-konfederacija-pirmas-lenkijos-ir-lietuvos-issivadavimo-bandymas

/96613

 

P Koplytstulpis Baro konfederacijos įvykiams atminti

http://old.ukmerge.lt/index.php/lt/31246/

 

P Koplytstulpis Baro konfederacijos įvykiams atminti

http://www.vepriai.lt/lankytinos-vietos.html

 

P Laisvieji mūrininkai lietuvoje XVIII a. antra pusė – XXI a. pradžia

http://www.grandlodge.lt/index.php?do=1&txt=00005

 

M Valdas  Rakutis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė 1768-1772 metais

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-6489.V_21.PG_6-40/DS.002.0.01.ARTIC

 

P Viktoras Gidžiūnas Varšuvos nuncijaus archyvas ir Lietuvos - Lenkijos Respublikos galo nuncijai (1754-1796)

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=2215&Itemid=203

 

P Ieškokite moters XVIII amžiaus LDK

http://maga.lt/70154

 

M Valdas Rakutis Radvilų milicija XVIII a.

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1392-6489.V_20.PG_101-162/DS.002.0.01.ARTIC

  

 

 4 tema.1791 m. gegužės 3 d. konstitucija.Lenkijos ir Lietuvos valstybės    panaikinimas.

Ketverių metų seimas. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Lietuvos suverenumo problema. Antrasis padalijimas, 1794 m. sukilimas. Trečiasis padalijimas. Lietuvą okupuoja ir aneksuoja Rusija. Valstybingumo netekties padariniai tolesnei lietuvių tautos raidai

 

 

Bendrieji klausimai

 

2012 m. spalio 26 d. Konferencija „Lietuvos konstitucingumo raida“. Konferencijos stenograma

http://www3.lrs.lt/docs2/VIEZHPTU.PDF

 

M Darius Kuolys Kovos  dėl  Respublikos : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžio patirtis

http://www.llti.lt/failai/SLL24_Str_Kuolys.pdf

 

Paulavos  Respublika

 

P L.Jurgelevič Pavlovo Respublikos lobiai:Povilo Ksavero Bžostovskio gyvenimas ir veikla

http://www.bzostovskiovm.turgeliai.lm.lt/index.php/content-layouts

 

Merkinės - Paulavos (Pavlovo) dvaro sodyba

http://www.musupaveldas.lt/lt/misc/object?id=20207

 

1791 04 04 Abiejų Tautų Respublikos Seimas pripažino Paulavos respubliką

http://www.delfi.lt/archive/1791-04-04-abieju-tautu-respublikos-seimas-pripazino-paulavos-respublika.d

?id=21298919#ixzz2MvuT4mFv

 

Ketverių metų Seimas

 

Lietuvos miestų herbai 1791 - 1792 m.  Paroda. Lietuvos valstybės istorijos archyvas

http://www.archyvai.lt/exhibitions/herbai/herbai1.htm

 

P Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  Tarp tradicijų ir novacijų: Upytės pavieto bajorija XVIII a. pabaigoje

http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.175

 

M Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovai paskutiniajame Abiejų Tautų Respublikos Seime. Politinio pasirinkimo problema

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr5/5_istorija_Stukiene.htm

 

M Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Už ar prieš reformas: Ketverių metų seimo nutarimų įgyvendinimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietuose 1789–1792 metais 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=61

http://archive.minfolit.lt/arch/21501/21709.pdf

 

M Robertas Jurgaitis Vilniaus seimelio pasiuntiniai Abiejų Tautų Respublikos seime 1717–1793 m.: statusas ir parlamentinio aktyvumo formos

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr10/10_istorija_2.htm

 

 

1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija ir Abiejų Tautų Tarpusavio Įžadas

 

Šaltiniai

 

1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija

http://www3.lrs.lt/pdf/Konstitucija_1791.pdf

 

Straipsniai

 

Gegužės Trečiosios Konstitucija – bandymas atnaujinti Lietuvos ir Lenkijos valstybę. Paroda

http://www.mb.vu.lt/parodos/konstit.htm

 

 P Tomas Baranauskas: Ką Lietuvai reiškė Gegužės 3-osios Konstitucija?

http://lietuvos.istorija.net/publicistika/geguzes_3.htm

 

M Juliusz Bardach 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija ir Abiejų Tautų Tarpusavio Įžadas

http://www3.lrs.lt/pdf/K2indd.pdf

 

P Alfredas Bumblauskas. Gegužės 3-iosios Konstitucija: Lietuvos ir Lenkijos užmarštys

http://www.mdl.lt/wp-content/upload/geguzes-3-iosios-konstitucija.pdf

 

M Alfredas Bumblauskas Lietuvos tūkstantmetis: dvi atmestos alternatyvos

http://archive.minfolit.lt/arch/20501/20653.pdf

 

M Eglė Burbaitė. 1791 m. spalio 20 d. „Abiejų Tautų Tarpusavio Įžado“ istorinė reikšmė ir aktualumas  

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=60

 

M Dar kartą apie Gegužės 3 dienos konstituciją: komentaras kronikai

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=62

 

P Dėl 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos

http://www.savastis.lt/pareiskimai/del-1791-m-geguzes-3-d-konstitucijos/

 

P Dėl 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos datos įrašymo į Atmintinų dienų sąrašą

http://m.lrytas.lt/-11777706691176213771-d%C4%97l-1791-m-gegu%C5%BE%C4%97s-3-d-konstitucijos-

datos-%C4%AFra%C5%A1ymo-%C4%AF-atmintin%C5%B3-dien%C5%B3-s%C4%85ra%C5%A1%C4%85.htm

 

P 1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucijos principai gyvuoja ir šiandien

http://www.voruta.lt/1791-m-geguzes-3-iosios-konstitucijos-principai-gyvuoja-ir-siandien/

 

P Dėl 1791 metų Lenkijos Respublikos Konstitucijos

http://www.centropartija.lt/pareiskimai/130-dl-1791-met-lenkijos-respublikos-konstitucijos-

 

P Gegužės 3-iosios Konstitucijos dilema

http://www.ausra.pl/0709/zm.htm

 

P Gegužės 3-iosios Konstitucija – Lietuvos didybės ar žlugimo simbolis?

http://www.ziniur.lt/lt/archyvas/2007/11/dienos-klausimas/1574/geguzes-3-iosios-konstitucija-%E2%80%93

-lietuvos-didybes-ar-zlugimo-simbolis

 

M Egidijus Jarašiūnas Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:DknfF736u_AJ:www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyva

s/dwn.php%3Fid%3D257185+&hl=lt&gl=lt&pid=bl&srcid=ADGEESjDtjz__Ct1ZMFa1_Qjdu2IcRozedLV5uO_FOcrO9IuVN

c4jomNnO6IhGzj8vxYyVwlfBnnEdikA5K3-Ty6ZEX-_VwULGJ8bSfy0n2WLHCbwBeCxOIZ0VTgeiMbDJWjFTUTEEyG&sig=AHI

EtbS62MXKWdEumFzqqkLcSQ4Ulm5OVg

 

MP Jūratė Kiaupienė 1791 m. gegužės 3-iosios konstitucija

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/index.php?id=8910

 

P Kreipimasis dėl 1791-ųjų Gegužės 3-iosios Konstitucijos minėjimo dienos

http://www.voruta.lt/kreipimasis-del-1791-uju-geguzes-3-iosios-konstitucijos-minejimo-dienos/

 

P Vytautas Landsbergis Pirmoji Konstitucija Europoje ir Abiejų Tautų datos  

Pirmoji Konstitucija Europoje ir Abiejų Tautų datos - Naujienų portalas | Alfa.lt http://www.alfa.lt/straipsnis/11382652/Pirmoji.Konstitucija.Europoje.ir.Abieju.Tautu.datos=2011-05-19_12-00/#ixzz2

MuvELdnA

 

P Algimantas Liekis   04 30. Gegužės 3-oji: liūdnos atminties diena Lietuviui

http://www.aidas.lt/lt/istorija/article/1366-

 

P Lietuvos ir Lenkijos parlamentai kartu paminėjo 1791 m. gegužės 3-iosios Konstituciją

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvos-ir-lenkijos-parlamentai-kartu-paminejo-1791-m-geguzes-3-iosios-

konstitucija.d?id=13062630#ixzz2MssV5OJJ

 

P Mykolas Kleopas Oginskis

http://samogitia.mch.mii.lt/Zurnalas/ZZ_2009_4/images/ZZ_2009_4vidus..P65_67-72.pdf

 

P Juozas Parnarauskas Dėl Lenkijos 1791 metų konstitucijos minėjimo

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/05/09/nuom_03.html

 

P Seimas priėmė rezoliuciją dėl Gegužės 3-osios Konstitucijos, ragindamas paminėti jos 220 metų sukaktį

 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-prieme-rezoliucija-del-geguzes-3-osios-konstitucijos-ragindamas-

pamineti-jos-220-metu-sukakti.d?id=44866147#ixzz2MupEaH9l

 

P Tomas Vaiseta  Gegužės 3-osios Konstitucija: prarasta ar atrasta Lietuva? 

http://www.lrytas.lt/-11739354961171630801-gegu%C5%BE%C4%97s-3-osios-konstitucija-prarasta-ar-atrasta-lietuva.htm

 

 

      5 tema.  Kultūra XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a.

 Baroko epocha Lietuvoje. Vilniaus universiteto kultūrinė ir mokslinė veikla. Teatras, literatūra, architektūra. Lituanistiniai sąjūdžiai Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje. K.Sirvydas ir D. Kleinas. Švietimo idėjos. Edukacinė komisija. Švietimo pertvarkymas. Mokslas ir visuomeninė mintis. Klasicizmas dailėje ir architektūroje.

Nacionalinės kultūros gynimas Prūsijoje. K.Donelaitis.

 

Baroko architektūra, literatūra

 

 

Videoteka

 

Lietuvos medinis barokas

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/7299

 

 

Būtovės slėpiniai.  Brastos unija 1596 m. Pirma dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13439

 

Būtovės slėpiniai.  Brastos unija.1596 m. Antra dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13448

 

Būtovės slėpiniai. Drezdenas Lietuvos istorijoje

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13580

 

Būtovės slėpiniai.  Dvi sostinės Būtovės slėpiniai.    

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13612

 

Knygos

 

P Vilniaus senamiesčio architektūros stiliai.

http://www.vsaa.lt/architekturos-stiliai.pdf

 

Straipsniai

 

P Baroko ir klasicizmo epochų sinagogų architektūra

http://litvakai.mch.mii.lt/sinagogos/barokas.htm

 

P Baroko kelias Žemaitijoje : bažnyčios, rūmai

http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/barokas.htm

 

P Baroko menas. Knygos Tiju Vijrand ištrauka. Jaunimui apie meną. 2-asis leidimas.

http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3199/BAROKO-MENAS

 

M Girėnas Povilionis. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: meistrų kilmė ir kūrybos sklaida

http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Menotyra/Men_001_008.pdf

 

P Šiauriausias Europos baroko miestas - Virtualus istorinis Vilnius

www.viv.lt/vilniaus.../siauriausias_baroko_miestas

 

P Vilnius – šiauriausias Europos baroko miestas

http://www.viv.lt/vilniaus_fenomenai/siauriausias_baroko_miestas

 

Baroko literatūra

 

M Kristina Mačiulytė Pamokslas XVIIIa. antrosios pusės LDK visuomenėje

http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL18/XVIIIstr213-223.pdf

 

M Viktorija Vaitkevičiūtė Baroko žmogaus paveikslas laidotuvių pamoksluose: tarp tikrovės ir idealybės

http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL18/XVIIIstr188-210.pdf

 

M Virginija Vaitkevičiūtė Pamaldus pilietis LDK baroko laidotuvių pamoksluose

http://www.leidykla.eu/fileadmin/Literatura/48-7/Viktorija_Vaitkeviciute.pdf

 

 

Klasicizmas

 

P Kelionė į klasicizmo epochą

http://www.ldm.lt/klasicizmo_epocha/atrask/index.asp?p=1_0

Lietuvos klasicistinė architektūra

http://www.kpd.lt/lt/node/780

 

P Vilniaus architektūra. Klasicizmas

http://www.vsaa.lt/klasicizmas.htm

 

 

Vilniaus universitetas

 

Videoteka

 

Būtovės slėpiniai.  Alma Mater Vilnensis

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/B/1696/butoves_slepiniai

 

Knygos

 

M Vilniaus universitetas 1579-2004 Knyga internete.

http://www.vu.lt/site_files/InfS/Leidiniai/Vilniaus_universitetas_1579_2004.pdf

 

Straipsniai

 

P Vladas Drėma Vilniaus universiteto akademijos kiemo polichromija

http://naujienos.vu.lt/istorijos-ir-mitai/24411-apie-didziojo-kiemo-freskas--neskelbtas-vlado-dremos-straipsnis

 

Arvydas Maciulevičius Vazų dinastijos knygų paveldas Vilniaus universiteto bibliotekoje

http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/58/36-46.pdf

 

P Eugenija Ulčinaitė Petras Skarga – pirmasis Vilniaus universiteto rektorius

http://naujienos.vu.lt/istorijos-ir-mitai/25446-petras-skarga-pirmasis-vilniaus-universiteto-rektorius

 

P Vilniaus jėzuitų akademija (dabar - Vilniaus Universitetas) ir  Šv. Jono bažnyčia

http://vienuolynai.mch.mii.lt/v47-54/vilnjezuit.htm

 

P Vilniaus universiteto istorijos tarpsniai

http://www.viv.lt/vilniaus_universitetas/vu_istorijos_tarpsniai

 

P Gitana Zujienė Vilniaus universiteto skeptras

http://www.mdl.lt/wp-content/upload/zujiene-l-003-2.pdf

 

 

EDUKACINĖ KOMISIJA

 

M 1773 10 14 įsteigta Edukacinė komisija – švietimo ministerijos pirmtakė

http://www.delfi.lt/archive/1773-10-14-isteigta-edukacine-komisija-svietimo-ministerijos

-pirmtake.d?id=24177822#ixzz2MxhHvsz7

 

MP Jūratė Kiaupienė Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/index.php?id=8149

 

M Ramutė Bruzgelevičienė, Loreta Žadeikaitė

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2008/89/bruzgzadeik18-28.pdf

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 22 kovas 2013 09:12